Airport Parking Services is een onderdeel van PARK AND FLY B.V.

PARK AND FLY B.V.: Het bedrijf dat het voertuig van de Reiziger die op de luchthaven
Schiphol gebruik maken van vliegverkeer of treinverkeer, in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.

Reiziger: Natuurlijk persoon welke online een reservering heeft geplaatst voor de valet- of shuttleservice van PARK AND FLY B.V..

Parkeerperiode: De periode waarin het voertuig van de Reiziger wordt geparkeerd. Dit is de periode tussen aankomst- en vertrekdag van het parkeren. De beide dagen tellen mee als volledige dag.

Parkeerovereenkomst: De overeenkomst om in opdracht van de Reiziger tegen betaling van een voor afgesproken vergoeding de auto van de Reiziger te parkeren.

Artikel 1: Totstandkoming van de overeenkomst:

1.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de reserveringsbevestiging en komt tot stand op het moment dat een door de Reiziger een E-mail bevestiging wordt ontvangen met daarop vermeld de parkeerperiode, klantgegevens, autogegevens, kosten en factuurnummer. Deze bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
1.2 De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
1.3 Door het afgeven van de sleutel gaat de Reiziger akkoord met het parkeren van zijn voertuig door PARK AND FLY B.V. of een aangewezen derden.
1.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de overeenkomst vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd op het moment van sleutel overdracht.

Artikel 2: Reservering

2.1 Reservering: Reiziger kan door het maken van een online boeking waarin aankomst- en vertrektijden dienen te worden aangegeven, valet- of een shuttleservice reserveren.
2.2  Voor de onderhavige parkeerfaciliteit zijn een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. PARK AND FLY B.V. B.V. heeft het recht een reservering af te wijzen indien door deze boeking dit aantal zou worden overschreden.
2.3 PARK AND FLY B.V. B.V. heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

Artikel 3: Parkeren en retourneren

3.1 Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven.
3.2 Retourneren:  De Reiziger dient PARK AND FLY B.V. op het daarvoor bestemde telefoonnummer te bellen als zij alle bagage in bezit heeft. Het voertuig en de sleutels worden aan de Reiziger geretourneerd na het tonen van het retourticket en in combinatie met de voucher als het een valetservice betreft. PARK AND FLY B.V. behoudt zich het recht voor, het voertuig van Reiziger niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.
3.3 Vertraging: De in reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. PARK AND FLY B.V. heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de Reiziger zoveel als mogelijk gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat de Reiziger bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. PARK AND FLY B.V. kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Reiziger is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.

Artikel 4: Reserveren, betalen, annuleren en no show

4.1 Reserveren: Reiziger kan tot 24 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken.
4.2 Betalen: Valet: De klant betaalt online via onze paymentservice van Multisafepay. Mocht er niet online kunnen worden betaald dan brengt PARK AND FLY B.V. de kosten in rekening en dienen deze ter plaatse contant te worden voldaan. Shuttle: De betaling geschied per PIN of contant op het moment van het brengen van de auto op de locatie van PARK AND FLY B.V.
4.3 Annuleren: Reiziger kan de boeking tot 24 uur voor aankomst PARK AND FLY B.V. kosteloos annuleren. Bij annuleringen korter dan 24 uur voor aankomst PARK AND FLY B.V. wordt € 50,00 in rekening gebracht.
4.4 No show: Het niet verschijnen op de afgesproken datum en tijdstip zoals beschreven in de overeenkomst. Bij een no show wordt er door PARK AND FLY B.V. € 50,00 in rekening gebracht.

Artikel 5: Verplichtingen bevoegdheden Reiziger

Reiziger is gehouden:

A. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. PARK AND FLY B.V. zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig. Indien het voertuig van de Reiziger niet start, zal PARK AND FLY B.V. actie ondernemen en het voertuig starten. Tenzij de Reiziger dit niet wenst dient deze dit aan te geven tijdens het afgeven van de sleutel. Het risico voor het opstarten van een voertuig ligt altijd bij de Reiziger.
B. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
C. er voor te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, afdoende verzekerd is.

Artikel 6: Verplichtingen en bevoegdheden van PARK AND FLY B.V.

PARK AND FLY B.V.:

A. is verplicht en bevoegd de auto van de Reiziger te parkeren.
B. is verplicht aan de Reiziger op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.
C. is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform Wet persoonsregistratie.
D. is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik.
E. verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de Reiziger te verplaatsen dan wel te parkeren. Dit betekent dat medewerkers minimaal 2 jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, niet langer dan acht uur aansluitend werkzaamheden verrichten, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en 12 uur voor aanvang en tijdens werkzaamheden geen stimulerende middelen tot zich nemen inclusief alcoholhoudende dranken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 PARK AND FLY B.V. zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Reiziger aan PARK AND FLY B.V. onjuiste of onvolledige informatie heeft versterkt, PARK AND FLY B.V. voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
7.2 PARK AND FLY B.V. is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het voertuig van de Reiziger die ontstaan is tijdens het vervoer en/of in de periode dat het voertuig is geparkeerd staat. Parkeren gebeurt op eigen risico van de Reiziger. Reiziger wordt geacht zijn voertuig afdoende verzekerd te hebben. PARK AND FLY B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor diefstal. Diefstal voor, tijdens of na de parkeerperiode kan niet op PARK AND FLY B.V. verhaald worden.
7.3 Indien de Reiziger aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden en/of als gevolg van een toerekenbaar tekort schieten van PARK AND FLY B.V., dan is PARK AND FLY B.V. voor die schade aansprakelijk voor zover haar verzekering de schade vergoedt, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

Artikel 8: Vervaltermijn

8.1 Reiziger kan tot 15 minuten na retour ontvangen van het motorvoertuig over het beheer van het motorvoertuig een klacht indienen bij PARK AND FLY B.V., mits het voertuig niet door gebruiker verplaatst is van de plek waar de Reiziger het motorvoertuig van PARK AND FLY B.V. in ontvangst heeft genomen. Na het tijdsbestek van 15 minuten vervallen alle aansprakelijkheden van PARK AND FLY B.V. met betrekking tot het motorvoertuig.

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen PARK AND FLY B.V. en de Reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen PARK AND FLY B.V. is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
9.2 Wijzigingen: Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen